Državljanstvo

  Primitak u državljanstvo

  Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

  Državljanstvo RH stječe se:

  • podrijetlom
  • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
  • prirođenjem
  • po međunarodnim ugovorima

  Zahtjevu se prilaže:

  • upitnik ispunjen u prostorijama Konzularnog odjela VRH Podgorica
  • životopis
  • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
  • izvod iz matice rođenih
  • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
  • potvrda o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i osobe u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo ima (s pečatom Apostille – ukoliko je to potrebno prema međunarodnim ugovorima)
  • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvode iz matične knjige rođenih te izvode iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
  • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

  Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

  • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
  • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
  • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja – izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
  • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
  • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
  • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

  Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

  Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

  Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

  Na internetskim stranicama Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

  Prestanak državljanstva

  Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

  • otpustom
  • odricanjem
  • po međunarodnim ugovorima

  Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

  • da je navršila 18 godina života;
  • da nema smetnji glede vojne obveze;
  • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
  • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj ;
  • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.

  Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.

  Zahtjevu se prilaže:

  • upitnik popunjen u prostorijama Konzularnog odjela VRH Podgorica
  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
  • dokaz o stranom državljanstvu, odnosno jamstvo primitka u strano državljanstvo
  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca), za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod , osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca), izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
  • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvadak iz matice rođenih, te izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, jamstvo primitka u strano državljanstvo
  • specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

  Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.mup.hr