Prijava Rođenja Djeteta

  Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin, ako nisu oba roditelja hrvatski državljani).

  Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • obrazac za prijavu (u VRH Podgorica)
  • izvadak iz matice rođenih djeteta izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni rodni list)
  • dokaz o državljanstvu roditelja (hrvatska putovnica ili domovnica)

  Novorođeno dijete upisuje se u maticu rođenih i knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja.